Projektai

KURIAME RESPUBLIKĄ: VISUOMENĖS PILIETINIO VEIKIMO KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“ kaip partneris įgyvendino projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ (projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-006)

Projekto tikslas – sutelkti mokyklų bei vietos bendruomenėse slypintį pilietinį potencialą ir nukreipti jį demokratinės respublikos kūrimui. Jo metu mokyklos ir vietos bendruomenės bus mokomos veikti kaip mažosios respublikos – kaip savarankiškos, demokratiškai bendrus reikalus tvarkančios laisvų ir atsakingų žmonių bendrijos. Teisės, viešosios politikos, nevyriausybinių organizacijų veiklos, viešųjų ryšių ir kitų ekspertų padedamos jos identifikuos opiausias savo, vietos bei viso krašto problemas ir, pasiremdamos projektų įgyvendinimo metodu, mokysis jas praktiškai spręsti. Konkretūs bendruomenių projektai aprėps tokius viešosios politikos klausimus kaip emigracija, korupcija, skurdas, valdžios viešumas ir skaidrumas, aplinkosauga ir paveldosauga, tautinis ir pilietinis jaunimo bei visos visuomenės ugdymas ir kt. Šie klausimai bus nagrinėjami ir jų sprendimų ieškoma veikiant mokyklos, seniūnijos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.

Projekto veiklos:

  • Remiantis regioninio reprezentavimo principu atrenkami projekto dalyviai: po vieną - dvi pagrindines mokyklas ir po vieną - dvi gimnazijas kiekvienoje savivaldybėje bei dešimt kolegijų.
  • Atliekami pilietinio ugdymo būklės bei jaunimo ir mokytojų pilietinės galios tyrimai: išanalizuojami jau įgyvendinti šio pobūdžio tyrimai, identifikuojamos jų spragos, atliekama mokyklų bendruomenių ir vietos bendruomenių apklausa.
  • Parengiamos mokymo metodikos ir programos: ekspertai jas sudaro bendradarbiaudami su projekto partneriais ir dalyviais.
  • Vykdomi mokymai: ekspertams konsultuojant rengiami ir įgyvendinami pilietinės veiklos projektai, sprendžiantys mokyklos ir vietos bendruomenėms opias bei visai visuomenei rūpimas problemas; projektams rengti pasitelkiamos kūrybinės dirbtuvės, kūrybinės laboratorijos, kuriose kartu dirba moksleiviai, nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių lyderiai, mokytojai, studentai, švietimo centrų ir savivaldybių darbuotojai, ekspertai.
  • Sėkmingi vietos projektai, nacionalinio projekto „Darom“ patirtimi remiantis, paverčiami nacionalinėmis iniciatyvomis ir įgyvendinami visoje Lietuvoje. Žiniasklaidos ir socialinės reklamos pagalba jie išsamiai pristatomi krašto visuomenei.
  • Projekto pabaigoje atliekamas išplėstinis Pilietinės galios indekso tyrimas: įvertinami jaunimo, mokytojų ir visuomenės pilietinės galios pokyčiai.
  • Projekto veikla ekspertų apibendrinama, pateikiami ilgalaikiai jos rezultatai: parengiama metodinė medžiaga pilietiniam ugdymui bendrojo lavinimo mokyklose, atnaujinamos ir pilietinio veikimo mokymo moduliais papildomos mokytojų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo programos, pristatomos rekomendacijos viešajai politikai.
  • Visą projekto laikotarpį vykdyta pasiektų rezultatų sklaida.

Projekto vykdytojas: Pilietinės visuomenės institutas.

Projekto partneriai: Ateitininkų federacija, VšĮ „Mes Darom“, Istorijos mokytojų asociacija, Lietuvos gimnazijų asociacija, Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija, Lietuvos kolegijų direktorių konferencija, Lietuvos moksleivių sąjunga, Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, asociacija „Lituanistų sambūris“, Všį „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“, Švietimo centrų darbuotojų asociacija, „Transparency International“ Lietuvos skyrius, Vilniaus bendruomenių asociacija. Prie projekto aktyviai prisijungė Rokiškio, Jonavos ir kitų savivaldybių jaunimo organizacijos „Apskritieji stalai“.

Projekto vykdymo pradžia – 2012-03-26
Projekto vykdymo pabaiga – 2015-05-30
Paramos suma iš viso – 4 mln. litų.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projekto interneto svetainė – www.kuriamerespublika.lt

----------------------------------------------------------------------------------

LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ VERSLUMO GEBĖJIMO UGDYMAS ĮGYVENDINANT TARPTAUTINĮ STUDENTŲ NEFORMALAUS VERSLUMO UGDYMO MODELĮ

VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“ 2011–2014 m. kaip partneris įgyvendino projektą „Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumo gebėjimo ugdymas įgyvendinant tarptautinį studentų neformalaus verslumo ugdymo modelį“. Projekto pareiškėjas - Visuomeninė organizacija Alytaus krašto verslininkų asociacija.

Šio projekto metu buvo įgyvendintas Studentų inovatyvaus verslumo ugdymo modelis, pagrįstas adaptuotu tarptautiniu studentų verslumo ugdymo modeliu „Spark of Enterprise“(liet. „Verslumo kibirkštis“). Projekte dalyvavo 300 studentų ir 40 dėstytojų iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus kolegijos, Šiaulių valstybinės kolegijos bei Panevėžio kolegijos. Projekto metu organizuoti ilgalaikiai praktiniai verslumo ugdymo mokymai, susitikimai ir praktika įmonėse, stažuotės užsienyje, įvyko verslo idėjų konkursas.

VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“ parengė ir įgyvendino šio projekto valorizacijos planą.

Įgyvendinant valorizacijos planą buvo sprendžiami šie uždaviniai:

1. užtikrinamas atskaitingumas ir plėtojami projekto partnerių ryšiai su visuomene ir atskiromis jos grupėmis;

2. didinamas socialinių partnerių ir jų tikslinių grupių susidomėjimas verslumo ugdymo galimybėmis.

----------------------------------------------------------------------------------

INOVATYVIŲ METODŲ DIEGIMAS VERSLUMO UGDYMO PROCESE

Projekto vykdytojas – Vilniaus edukologijos universitetas. Projekto partneriai – Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija, Viešoji įstaiga „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“.

Įgyvendinimo vieta – Druskininkų, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Vilniaus miestų savivaldybės. Projekto vykdymo pradžia – 2011 08 03, projekto vykdymo pabaiga – 2013 04 03. Projekto vertė – 951 481 Lt, paramos suma iš viso – 922 931 Lt

Projekto tikslas - mokytojų verslumo kompetecijų didinimas, siekiant atnaujinti mokymo turinį ir skatinti mokinių pasirinkimo galimybių didinimą. Projekto uždaviniai – bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų mokytojų verslumo kompetencijų ugdymas; verslumo įgūdžių ugdymo priemonių pritaikymas ir pristatymas integravimui į mokyklų mokymo programas.

Projekto tikslinė grupė – profesinių ir vidurinių mokyklų mokytojai bei mokiniai ir tėvai.

Projekto metu pagal neformalaus švietimo programą „Inovatyvių verslumo ugdymo metodų ir priemonių integrali programa“ bus apmokyta 100 bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų mokytojų, siekiančių tobulinti ir gausinti verslumo ugdymo gebėjimus, taikant inovatyvius ir aktyvius mokymo(-si) metodus ir priemones.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta metodinė duomenų bazė su kompiuterinio modeliavimo galimybėmis, kuri užtikrins nuolatinį studijų atnaujinimą pagal mokytojų poreikius, literatūrą, naudojamą metodinę medžiagą. Duomenų bazė su interaktyviomis mokymo priemonėmis leis bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų mokytojams naudotis šiomis metodinėmis priemonėmis ir literatūra pamokų metu.

Projekto metu taip pat bus organizuojamas renginių ciklas, skirtas pristatyti sėkmingus ugdymui skirtų priemonių pavyzdžius ir pasidalinti patirtimi, išbandyti inovatyvius mokymo(-si) metodus ir priemones naudotinas mokymo procese. Renginių formatą sudarys trys dalys: konferencija, darbas grupėse bei mokytojų, mokinių ir tėvų verslumo forumas. Renginiuose dalyvaus bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų pedagogai, mokiniai ir jų tėvai.

----------------------------------------------------------------------------------

PATRIOTIZMAS IR TOLERANCIJA

2010 m. įgyvendinome projektą „Patriotizmas ir tolerancija“, kuris buvo finansuojamas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros ir kitų rėmėjų lėšomis.

Projekto tikslas – parodyti ksenofobiškų ir rasistinių stereotipų nepagrįstumą, formuoti jungiantį, o ne skaldantį požiūrį į tautybę ir pilietybę, ugdyti jaunimo pilietiškumą, susidomėjimą nevyriausybinių organizacijų darbu.

Įgyvendinant projektą įvairių tautinių bendrijų (žydai, rusai, lenkai, lietuviai, karaimai) 16−19 m. jaunimas susipažino su skirtingomis tautinėmis kultūromis, jų istorija, geriau suvokė patriotiškumo, tolerancijos ir atvirumo kitataučiams svarbą šiuolaikinėje valstybėje. Jaunuoliai daugiau apie tautines bendrijas sužinojo ne tik dalyvaudami mokymuose, bet ir ragaudami jų valgius, klausydamiesi jų muzikos, vykdami į karaimų, totorių, žydų ir kitų tautų gyvenvietes, ir t. t

Projekto metu sukurtas vaizdo klipas „Stereotipiniai akiniai“ − https://www.youtube.com/watch?v=w2xawaiJmxw

----------------------------------------------------------------------------------

JAUNASIS LYDERIS

2009 m. įgyvendinome projektą „Jaunasis lyderis“, kuris buvo finansuojamas Švietimo ir mokslo ministerijos „Pilietinio ir tautinio ugdymo“ programos ir Juozo Kazicko fondo lėšomis.

Projekto tikslas − skatinti jaunimo pilietines iniciatyvas ir suteikti jaunimui žinių joms įgyvendinti.

Projektas buvo skirtas pilietiškai neaktyvių regionų − Šalčininkų, Vilniaus r., Radviliškio, Šilalės, Kėdainių, Kauno r., Alytaus r., Elektrėnų, Jonavos, Tauragės, Ukmergės, Prienų, Lazdijų, Kalvarijų, Šakių, Pagėgių, Telšių, Skuodo, Gargždų, Pasvalio, Kelmės, Širvintų, Kaišiadorių, Varėnos ir Švenčionių savivaldybių − aukštesniųjų klasių mokiniams.
Įgyvendinant projektą siekta sukurti mechanizmą, kuris padėtų atrasti jaunimo lyderius, kurie aplink save burtų formalius ir neformalius visuomeninius judėjimus, organizacijas pilietiškai neaktyviuose Lietuvos regionuose. Aukštesnių klasių mokiniams buvo vedami mokymai, organizuojamos paskaitos-diskusijos pagal specialias ugdymo metodikas „Lyderystė“ ir „Pilietinis įgalinimas“. Projekto metu mokiniai ne tik įgijo naujų žinių, bet ir ieškojo bendrų interesų bei veiklų, telkėsi, keitėsi patirtimi su kitų Europos valstybių jaunimo organizacijų atstovais, taip skatindami tarpkultūrinį dialogą.